Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wszystkich potrzebnych dokumentów oraz dokonanie wymaganych opłat. Liczba miejsc jest ograniczona. Informację o zakwalifikowaniu na Studia kandydaci otrzymują po zamknięciu listy przyjętych do końca września bieżącego roku. Studia rozpoczynają się w październiku bieżącego roku, a kończą w czerwcu roku następnego.

Minimalna liczba uczestników wynosi 30 osób (informujemy, że w razie zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów w danym roku akademickim studia nie zostaną uruchomione).
Limit przyjęć wynosi 60 osób.

Dokumentacja konieczna przy ubieganiu się o przyjęcie na studia obejmuje:
•    podanie o przyjęcie na studia;
•    kwestionariusz osobowy;
•    odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych1 ;
•    jedno zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
•    kserokopię dowodu osobistego lub paszportu;
•    dowód wpłaty zaliczki.

1 W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikacje dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego

Dokumenty do pobrania (podanie, kwestionariusz, karta kandydata): pobierz...

ZASADY ODPŁATNOŚCI

W momencie składania dokumentów pobierana jest bezzwrotna zaliczka (wpisowe) w kwocie 500 zł.
Kolejne opłaty wynoszą 4500 zł przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach semestralnych po 2 400 zł
- terminy płatności: całość odpłatności lub I rata do 01.10. bieżącego roku, II rata do 01.02. roku następnego).

WARUNKI ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW I UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów.